22 maart 2024

GROTE OPKOMST BIJ JAARVERGAVERING

Op dinsdag 12 maart j.l. werd in het Lagerhuis in Mill de jaarvergadering van KBO Mill gehouden.
De voorzitter, Anneke Punt, heette iedereen van harte welkom en was blij met de grote opkomst van ruim 180 leden! Deze mooie opkomst ervaart het bestuur als teken van betrokkenheid bij alles wat zij voor haar leden doet en voelt dit als waardering en een compliment.
Bij aanvang van de vergadering werd tijdens een ‘In Memoriam’ stilgestaan bij het overlijden van 28 leden in 2023.
Vervolgens bracht het bestuur verslag uit van alle activiteiten in het afgelopen jaar en de uitvoering van belangrijke taken zoals de individuele belangenbehartiging, waaronder de Clientondersteuning, ouderenadvisering en belasting invulhulpen. Er volgde verbazing bij het zien van zoveel inzet! Hieruit blijkt dat KBO Mill veel kan betekenen voor de toenemende behoefte aan individuele ondersteuning van mensen,. Maar ook aan de collectieve belangenbehartiging door het Kringbestuur en KBO Brabant wordt hard gewerkt.
Het financieel jaarverslag werd voorgedragen en toegelicht door de penningmeester Hans Derks. Vervolgens bracht Theo Bens namens de kascommissie verslag uit van de kascontrole. Verschillende steekproeven lieten een nauwkeurig tot in detail bijgehouden financiële administratie zien. Met applaus werd het gevoerde financiële beleid door de vergadering goedgekeurd.
Volgens het ‘rooster van aftreden’ zijn Willemien Raijmakers en Anneke Punt aftredend. Willemien stelde zich opnieuw herkiesbaar. Anneke Punt wil na drie termijnen graag aftreden. Een nieuwe voorzitter is echter nog niet gevonden. De zoektocht gaat verder.
Met een speciaal dankwoord werd vervolgens afscheid genomen van Adriaan van Hout, die zich sinds 2010 heeft ingezet voor allerlei taken in het bestuur. Als dank werden hem bloemen, een cadeaubon en een klein fietsje overhandigd. Dit laatste voor zijn uitzonderlijke inzet voor de fietsactiviteit. Daarna presenteerden Jan School en Broer van Thiel zich al nieuwe bestuursleden en namen vervolgens plaats aan de bestuurstafel!
En, dit jaar hebben we 16 jubilarissen. D.w.z. dat zij al 25 jaar trouw zijn aan de KBO. Zij ontvingen een oorkonde met een mooie bos bloemen. 9 jubilarissen waren reeds thuis gehuldigd.
Tot slot werden de plannen en aandachtspunten bekend gemaakt voor het jaar 2024.
Na het formele gedeelte was er tijd voor muziek en ontspanning. Het amusementsorkest Jersey wist de aanwezigen goed te vermaken en van de dansvloer werd veelvuldig gebruik gemaakt.
Al met al was het een gezellige middag en iedereen ging rond 17.30 uur tevreden naar huis.
Kijk voor zover mogelijk ook eens op onze website. Deze wordt goed bijgehouden met mededelingen, verslagen en foto’s. www.kbo-mill.nl
Voor enkele foto’s van de jaarvergadering zie onder het tabblad fotoalbums.
Foto’s Cor v.d. Weem